پیشنهادهای ما

قیمت (ماهانه)
تعداد مدیر برای یک فروشگاه
امکان استفاده از دامنه دات کام و یا ای آر
امکان استفاده از تم خصوصی سازی شده
امکان استفاده از درگاه بانکی شخصی
کمیسیون از فروش
تعداد محصول
اپ موبایل اندروید
اپ IOS
ساپورت تلفنی
نمایش تبلیغ بر روی سایت
نسخه رایگان
رایگان
تعداد مدیر برای یک فروشگاه 1
امکان استفاده از دامنه دات کام و یا ای آر
امکان استفاده از تم خصوصی سازی شده
امکان استفاده از درگاه بانکی شخصی
کمیسیون از فروش ۰٪
تعداد محصول 500
اپ موبایل اندروید
اپ IOS
ساپورت تلفنی
نمایش تبلیغ بر روی سایت
نسخه پایه
25
هزار تومان
تعداد مدیر برای یک فروشگاه 1
امکان استفاده از دامنه دات کام و یا ای آر
امکان استفاده از تم خصوصی سازی شده
امکان استفاده از درگاه بانکی شخصی
کمیسیون از فروش ۰٪
تعداد محصول 1000
اپ موبایل اندروید
اپ IOS
ساپورت تلفنی
نمایش تبلیغ بر روی سایت
نسخه اقتصادی
99
هزار تومان
تعداد مدیر برای یک فروشگاه 2
امکان استفاده از دامنه دات کام و یا ای آر
امکان استفاده از تم خصوصی سازی شده
امکان استفاده از درگاه بانکی شخصی
کمیسیون از فروش ۰٪
تعداد محصول 2000
اپ موبایل اندروید
اپ IOS
ساپورت تلفنی
نمایش تبلیغ بر روی سایت
نسخه VIP
299
هزار تومان
تعداد مدیر برای یک فروشگاه نامحدود
امکان استفاده از دامنه دات کام و یا ای آر
امکان استفاده از تم خصوصی سازی شده
امکان استفاده از درگاه بانکی شخصی
کمیسیون از فروش ۰٪
تعداد محصول نامحدود
اپ موبایل اندروید
اپ IOS
ساپورت تلفنی
نمایش تبلیغ بر روی سایت
برای امکانات اختصاصی تماس بگیرید.