تاریخچه تغییرات فروشگاه ساز و سایت ساز باب

2020-02-12 11:25:32.723 +0330 +0330

تاریخچه تغییرات فروشگاه ساز و سایت ساز باب

نسخه  2.1

تاریخ انتشار :  1398-11-23

تغییرات :

- اضافه شدن امکان انتشار مستقیم کالاها در اینستاگرام

- اضافه شدن امکان قیمت همکار